MySQL支持OFF

MySQL支持OFF 缺少php-mysql [root@localhost ~]# yum install php-mysql #service httpd restart[……] 阅读全文

发布 0 条评论